Policy för behandling av kunders personuppgifter inom GKW Yrkeskläder AB

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

GKW Yrkeskläder AB (556531-2112, ”GKW”, Elektravägen 29, 126 30 Hägersten) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom GKW Yrkeskläder AB.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs.

För att kunna hantera beställningar/köp
Personuppgifter behandlas för att:

 • leverera en beställd produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • kunna göra id-kontroll.
 • hantera betalningar (inklusive analysering av vilka betallösningar som ska erbjudas).
 • hantera retur-, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
 • Organisations-/personnummer
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

För att kunna hantera och administrera ditt webbkonto
Personuppgifter behandlas för att:

 • ge behörighet att logga in.
 • upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • göra det möjligt att följa köphistorik.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Användarnamn (e-postadress)
 • Köphistorik
 • Beställningshistorik
 • Kundnummer

Laglig grund: Registrerade kunder: berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

För att kunna hantera kundtjänstärenden
Personuppgifter behandlas för att:

 • kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • utreda problem, klagomål- och supportärenden

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för webbkonto vid exempelvis inloggningsproblem.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

Prenumeration på nyhetsbrev
Personuppgifter behandlas för att:

 • tillhandahålla önskade nyhetsbrev.
 • analysera data i syfte att skapa relevanta erbjudanden för dig.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • E-postadress
 • Namn (om detta finns att tillgå)
 • Lokation (om detta finns att tillgå)
 • Bransch (om detta finns att tillgå)
 • Butik (om detta finns att tillgå)

Laglig grund: Samtycke. Genom att lämna din e-postadress i avsett fält och aktivt klicka på knappen Prenumerera anses du ha lämnat ditt samtycke för utskick.
Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration, via länk i varje nyhetsbrev.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)
Personuppgifter behandlas för att:

 • kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t. ex. avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användarnamn för webbkonto (e-postadress).
 • Organisationsnummer/Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Order- och betalningshistorik

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som GKW samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring (print och distribution), distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med GKWs partners ska uppgifterna behandlas enligt GKWs instruktioner och för GKWs räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka GKW har samlat in informationen.

Utöver detta kan GKW enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom, kan GKW lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som har ett webbkonto på gkw.se kan om du vill, själv uppdatera dina uppgifter på under Mitt konto och fliken Mina uppgifter

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för GKW som väger tyngre.
 • du inte önskar få direktmarknadsföring i form av nyhetsbrev.
 • personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

 • Berättigat intresse Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Om cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder gkw.se och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på GKWs webbsajt gkw.se där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t ex cookies.

Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

Varför använder vi oss av cookies?

På GKWs webbsajt använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka varor som du har lagt i din varukorg. Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla gkw.se. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än GKW Yrkeskläder AB.

För att kunna använda gkw.se fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att gkw.se inte kommer att fungera som avsett. Du kan läsa mer om cookies här

Hur du rensar och tar bort cookies

Du kan kontrollera och radera cookies precis som du vill. Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några cookies. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar som det är tänkt. Det kan även i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Om du vill begränsa eller blockera de cookies som används på GKW:s webbplatser, eller andra webbplatser, kan du göra detta i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en cookie på din dator.

Cookie inställningar

Hantering av personnummer

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället ditt kundnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) , www.imy.se.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
GKW Yrkeskläder AB
Elektravägen 29, 126 30 Hägersten
E-postadress: christian@gkw.se
Telefonnummer: 08-744 40 80

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på GKWs hemsida, gkw.se

Senast uppdaterad 2021-01-20